Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2015

wouldyoulovemetonight
1989 918a 420
Reposted fromribka ribka viaarrependimento arrependimento
wouldyoulovemetonight
wouldyoulovemetonight
3627 db34 420
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
wouldyoulovemetonight
4570 1bf2
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
wouldyoulovemetonight
1590 64fd 420
Reposted fromwiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz
wouldyoulovemetonight
wouldyoulovemetonight
Nigdy się nie powstrzymuj. Bądź pewna czego chcesz od życia, mów co czujesz i nigdy nie obawiaj się być sobą. Nie zważaj na to, co myślą inni. Żyjesz dla siebie, nie dla nich.
— J. A. Redmerski, Na krawędzi nigdy

June 21 2015

wouldyoulovemetonight
wouldyoulovemetonight
wouldyoulovemetonight
Reposted fromVix Vix vialaluna laluna
5446 27bc 420
Reposted fromgoetze goetze vialaluna laluna
wouldyoulovemetonight
0138 d61b 420
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viafriends friends
wouldyoulovemetonight
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo vialaluna laluna
wouldyoulovemetonight
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid
wouldyoulovemetonight
0307 3137 420
Reposted frompaatison paatison viaSayid Sayid
wouldyoulovemetonight

June 17 2015

wouldyoulovemetonight
2413 7075
mostly our fears
6664 6689 420
Reposted fromnosmile nosmile vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl